^Povratak na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

.


                       
                                             
                             
  Obuka za menadžere 22 23 05 2018 U fokusu Mobility
  Obuka za integrisane 24 25 05 2018 U fokusu SCC
     
Ocena dobaljača preko BSCI auditaŠta je BSCI?


Kao posledica globalizacije, velike kompanije svoje proizvodne aktivnosti pomeraju u različite zemlje širom sveta. Sa gledišta upravljanja rizicima, korporativne društvene odgovornosti, kao i poslovne etike, pomenute kompanije preuzmaju na sebe veliku odgovornost. One moraju osigurati da se njihovi dobavljači ophode odgovorno kako prema ljudima, tako i prema životnoj sredini. Shodno tome, mi - TUV Rheinland InterCert d.o.o., možemo Vam ponuditi BSCI provere dobavljača, od strane naših eksperata, na lokalnom jeziku.Business Social Compliance Initiative - BSCI je osnovan 2003. godine, od strane udruženja za spoljnu trgovinu (Foreign Trade Association - FTA). Cilj BSCI je promovisanje društveno odgovornog poslovanja. Proverom kompanije prema zahtevima BSCI-a evidentno se doprinosi poboljšanju uslova rada i zaštite na radu, čime se obezbeđuje poverenje zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i potrošača.BSCI je sveobuhvatna platforma za kompanije, najčešće uvoznike, trgovce i proizvođače. Ova platforma je povezana sa BSCI Kodeksom ponašanja (BSCI Code of Conduct), uz pomoć koga podiže svest iz oblasti socijalnih pitanja i omogućava praćenje. Odredbe BSCI su između ostalog, zasnovane na standardima Međunarodne organizacije rada (ILO), Povelje UN o ljudskim pravima, kao i nacionalnim zakonima i propisima (i zahtevaju njihovo dosledno poštovanje).  
BSCI kodeks ponašanja pomaže kompanijama u njihovim naporima da izgrade etičku lanac snabdevanja, fokusirajući se na sledeće oblasti:·         Usklađenost sa nacionalnim zakonima

·         Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje

·         Radno vreme

·         Zabrana diskriminacije

·         Nadoknadu

·         Poštovanje propisa u vezi prekovremenog rada

·         Bezbednost i zdravlje na radu

·         Zabrana dečjeg rada

·         Zabrana prinudnog rada i disciplinskih mera

·         Pitanja životne sredine i bezbednostiKroz BSCI proveru, kompanije se obavezuju da prihvate odredbe BSCI kodeksa ponašanja i sprovode ih na osnovu korporativne politike, uz pomoć odgovarajućih preduzetih mera. Pored toga, proveravane organizacije moraju osigurati da je BSCI kodeks ponašanja poštovan i od strane njihovih dobavljača.Važno: BSCI nije menadžment sistem. Dodatak zahtevima BSCI-a, a u vezi sistema upravljanja, obezbeđen je od strane standarda SA 8000.


Faze BSCI ocene dobavljača


- Pripremne aktivnosti za proveru
- Provera na licu mesta

  • - Registracija i ulazak u BSCI sistem
  • - Post provera (ukoliko je primenljivo)
  • - Ponovna proveraKome je BSCI namenjen?


BSCI provera je namenjena kompanijama koje su aktivne na međunarodnom tržištu i rade sa dobavljačima u inostranstvu. Pored toga, BSCI provera
Vam može koristiti ako želite da ojačate svoje odgovorno poslovno ponašanje - kako interno, tako i u okviru lanca snabdevanja.


Iako primenljiv na sve vrste organizacija, nevezano od tipa, veličine ili lokacije organizacije, BSCI je veoma zastupljen u tekstilnoj industriji, proizvodnji igračaka i hrane, trgovinskim lancima, auto industriji, ali i mnogim drugim.Prednosti provera BSCI od strane TUV Rheinland


·         Povećanje poverenja kupaca, potrošača, poslovnih partnera i zaposlenih.

·         Tržišnu prednost u odnosu na konukrenciju i

·         Otvaranje novih tržišta i mogućnosti za saradnju sa internacionalnim komapnijama

·         Postavljanje temelja za buduće trgovinske odnose i prednost na tenderima

·         Jasnu opredeljenost ka fer proizvodnju i uslovima rada.

·         Ušteda vremena i novca, izbegavajući proveravanje sa više strana.

·         Obezbeđenje dokaze o poboljšanju uslova rada i društvene odgovornosti.

·         Olakšavanje upravljanja u Vašem lanca snabdevanja.
Naši stručnjaci će Vam rado  dati odgovore na sva pitanja i nejasnoće u vezi BSCI-a.  

Created by Orbis d.o.o.