SCC* Sertifikacija osoblja i organizacija

SCC* SERTIFIKACIJA OSOBLJA I ORGANIZACIJA

TÜV Rheinland InterCert d.o.o. Beograd sprovodi sertifikaciju SCC sistema i organizuje obuke za izvršioce (modul 018) i rukovodioce (modul 017) u organizacijama koje, kao ugovarači i/ili podugovarači građevinskih radova, montaže, održavanja objekata i pogona, pružaju usluge u oblasti građevinarstva, hemije, prerade nafte i gasa i sl. 

Obuka je deo šeme, odnosno sistema za sertifikaciju ispunjenosti zahteva za bezbednost zaposlenih na izvođenju radova i zahteva za zaštitu životne sredine od strane ugovarača i/ili podugovarača. Prema zahtevima za sertifikaciju SCC sistema potrebno je da 90% zaposlenih poseduje sertifikate o obučenosti prema SCC-u. 

Program obuke 

Obuka obuhvata predavanja sa vežbama i završava se polaganjem ispita kojim se potvrđuje stečeno znanje i veštine. U programu obuke obrađuju se sledeće teme:

A   Nemačka zakonska regulativa i smernice EU

B   Opasnosti i procena rizika

C   Povrede, nesreće, prevencija i izveštavanje

D   Opšta pravila bezbednosti

E   Prava i obaveze zaštite na radu

F   Propisi i uputstva za radna mesta

G  Mere u vanrednim situacijama

H  Opasne materije

I   Opasnost od požara i eksplozije

J   Sredstva za rad

K   Poslovi u opasnom okruženju

L   Elektricitet i zračenje

M Ergonomija radnog mesta

N  Oprema za ličnu zaštitu

Na osnovu rezultata ispita dodeljuje se sertifikat o kompetentnosti zaposlenog kod ugovarača usluga. Ovaj sertifikat ima rok važnosti 10 godina.

Kredibilitet obuke

Obuka za sticanje SCC sertifikata akreditovana je od strane nemačkog akreditacionog tela DakkS. To znači da samo zaposleni operativni izvršioci i rukovodioci kod ugovarača usluga koji na ovoj obuci dobiju sertifikat, mogu da budu angažovani za ugovorene poslove u Nemačkoj, Holandiji i drugim državama-članicama EU.

Sertifikat dodeljuje akreditovana organizacija TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH, čime se potvrđuje da je polaznik položio SCC ispit za operativnog izvršioca / rukovodioca. Sertifikat je priznat u svim zemljama članicama EU.

Mesto održavanja obuke

Obuke organizujemo prema zahtevu naručioca „in house“ ili po dogovoru.

Trajanje obuke

Ubuka i polaganje ispita su organizovani u okviru tri dana. Prema želji naručioca obuke organizujemo i vikendom. 

* Safety Checklist Contractors

 

Kontakt - SSC


Kristian Farago
Tehnički rukovodilac kontrolnog tela/inspektor
Manager of business filed I01

Telefon: 021 494 430
Mobilni: 063 657 346
Email: krisztian.farago@rs.tuv.com
———————————
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad
Tel: 021 494 430
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com