oBUKA I OBRAZOVANJE

Polazeći od činjenice da svi savremeni sistemi menadžmenta podrazumevaju da je osposobljavanje zaposlenih u organizacijama za korišćenje novih poslovnih znanja i veština bitan faktor dugoročne uspešnosti i konkurentnosti,TÜV Rheinland lntercert d.o.o. Beograd nudi bogat izbor usluga obuke. Različiti programi obuke,razvijeni kao teme isadržaji naših kurseva i seminara,usklađeni su sa istraženim i identifikovanim potrebama privrednih društava i preduzetnika da:

·         pravovremeno i u celosti ispune obaveze iz zakona i drugih propisa,
·         ispune zahteve relevantnih standarda za menadžment poslovanjem,
·         osiguraju dugotrajan i uspešan-konkurentan opstanak na tržištu.

Predavači na obuci

Naši predavači,kako domaći tako i inostrani,vrhunski su stručnjaci za određene oblasti na koje se odnose programi obuke.Oni su priznati na osnovu svojih kvalifikacija stečenih u redovnom obrazovanju i stalnom usavršavanju u struci.Za predavanja koja izvode inostrani predavači obezbeđujemo polaznicima konsekutivni prevod na srpski jezik.

Dokumenta obuke

Visokoj efektivnosti i efikasnosti ovladavanja znanjem i veštinama na obuci doprinose naši materijali za praćenje nastave i izvođenje vežbi, koji u celosti pokrivaju temu obuke i dostupni su na svim savremenim medijumima.Na kraju obuke polaznicima se dodeljuje potvrda o pohađanju seminara, odnosno diploma ili sertifikat o položenom kursu,kao relevantan dokaz prisustva ili uspešno pokazanog stečenog znanja na završnom ispitu.

Programi obuke

Naši programi obuke omogućavaju Vam da uvećate svoje znanje u vezi sa savremenim pristupima u menadžmentu:

·         kvalitetom organizacije i njenih procesa u kojima stvara vrednost za svoje kupce,
·         zaštitom životne sredine,
·         bezbednošću i zdravljem na radu,
·         bezbednošću hrane,
·         ekološkim i bezbednosnim aspektima hotelskih usluga…

Određeni programi obuke razvijeni u saradnji sa TÜV Rheinland Akademie iz Kelna,namenjeni su osobama u svrhu sticanja sertifikata o kompetentnosti za određena profesionalna zvanja,kao na primer:

menadžer za kvalitet,

eksterni ocenjivač standardizovanog sistema menadžmenta,

vođa tima za HACCP,

kompetentna osoba za bezbedno izvođenje opasnih radova (sertifikat SCC za građevinske radnike) i sl.

Kontakt - sertifikacija sistema

Ivana Dimitrijević
Local team leader S01

Telefon: 011 655 84 77
Mobilni: 063 657 069
Emai: ivana.dimitrijevic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com