Usluge u oblasti industrije i energetike

TÜV Rheinland Group je vodeća međunarodna organizacija koja je tu da vam pomogne u osiguranju boljih uslova za maksimalnu sigurnost i učinak. U tu svrhu, u mogućnosti smo da vam ponudimo kvalitetnu uslugu sertifikacije personala, proizvodnih pogona, proizvoda i usluga tako da se zadovolje zahtevi domaćih i/ili inostranih standard, tamo gde se vaše poslovanje odvija, u zemlji ili inostranstvu.

TÜV Rheinland Grup ima više od 500 preduzeća u oko 69 zemalja, na svih 5 kontinenata.

Lokalno, TUV Rheinland InterCert doo, sa sedištem u Beogradu, svoje usluge pruža na teritoriji Ex Jugoslavije i Albanije.

Naša globalna servisna mreža i multinacionalni tim olakšava vaše poslovanje i prevazilazi jezičke barijere.

U okviru Evropske unije, proizvodi koji su prihvaćeni od strane TÜV Rheinland eksperata, mogu biti plasirani i pušteni u rad bez dodatnih inspekcija.

Usluge koje TÜV Rheinland lntercert d.o.o. pruža u okviru industrije i energetike obuhvataju, ali se ne ograničavaju, na sledeće oblasti:

IMENOVANO TELO ZA NERASTAVLJIVE SPOJEVE

TÜV Rheinland lntercert d.o.o., akreditovan od strane ATS-a, akreditacioni broj 06-172, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012, za poslove kontrolisanja.

Sertifikat i obim akreditacije možete preuzeti u nastavku:SERTIFIKAT I OBIM AKREDITACIJE

TÜV Rheinland InterCert d.o.o. je imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom od strane Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

Do izdavanja rešenja o imenovanju prema novom  Pravilniku o opremi pod pritiskom  (Sl. gl. br. 114/2021) i novom obimu akreditacije (januar 2023.), važeće je Rešenje o imenovanju u skladu sa tačkom 3.1.2 iz Priloga I Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. gl. br. 87/2011) koji možete preuzeti u nastavku:Rešenje o imenovanju br. 314-01-00038/2015-05

IMENOVANO TELO ZA OCENU USAGLAŠENOSTI OPREME POD PRITISKOM

TÜV Rheinland InterCert d.o.o. se nalazi u procesu akreditacije u svrhu imenovanja, prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016 i Pravilniku o opremi pod pritiskom (Sl. gl. br. 114/2021), za poslove ocenjivanja usalgašenosti prema modulima A2, B, F i G.

TÜV Rheinland InterCert d.o.o. je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom od strane Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. glasnik RS 87/2011) i u nastavku možete preuzeti važeće rešenje:

Rešenje o imenovanju br. 314-01-00040/2015-05

Prema Pravilniku o opremi pod pritiskom (Sl. gl. br. 114/2021), član 27,  tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Pravilnikom o tehnickim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. glasnik RS 87/2011), nastavljaju da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti, do okoncanja postupka imenovanja u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom (Sl. gl. br. 114/2021).

Sertifikaciono telo TUV Rheinland InterCert doo obezbeđuje finansijska sredstva neophodna za sprovođenje procesa sertifikacije na osnovu naplate troškova sertifikacije koji se realizuju. 

Sertifikaciono telo ima Polisu za osiguranje od odgovornosti zaključenu sa UNIQA neživotno osiguranje a.d.o., na sumu od 2.500.000 EUR.

Proceduru za sertifikaciju osoblja sa Izjavom o nepristrastnosti, Prijavu za sertifikaciju opreme pod pritiskom,  Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka usaglašenosti za proizvode možete preuzeti sa:

https://www.tuvrheinland.rs/download/

Informativni cenovnik sa taksama za angažovanje Sertifikacionog tela možete preuzeti sa: https://www.tuvrheinland.rs/download/


INSPEKCIJA I SERTIFIKACIJA OPREME POD PRITISKOM U SKLADU SA EVROPSKOM DIREKTIVOM 2014/68/EU
Primena PED direktive 2014/68/EU uključuje odgovornost proizvođača, ovlašćenih stručnjaka za nadzor i sertifikaciju i državnih institucija. Svaki proizvod koji je usklađen sa zahtevima ove direktive može slobodno biti plasiran u svim zemljama, članicama EU.  

Naši eksperti ovlašćeni su od strane notifikovanih tela, članica TÜV Rheinland Group (NoBo 0035 i NoBo 1008) što nam omoćućava da vam ponudimo sledeće usluge:

 • Ocenu usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa evropskom direktivom 2014/68/EU i izdavanje Sertifikata o usaglašenosti sa CE znakom u skladu sa nekim od sledećih modula:
  Modul A2 (A1) –  unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja
  Modul B – pregled tipa
  Modul B (B1) – pregled projekta
  Modul C2 – usaglašenost sa tipom
  Modul F – verifikacija proizvoda
  Modul G – pojedinačna verifikacija
  Modul H – potpuno obezbedjenje kvaliteta

ODOBRAVANJE POSTUPKA ZA NERASTAVLJIVE SPOJEVE U SKLADU SA VAŽEĆIM EVROPSKIM STANDARDIMA
Naši eksperti ovlašćeni su od strane notifikovanih tela, članica TÜV Rheinland Group (NoBo 0035 i NoBo 1008) što nam omoćućava da vam ponudimo sledeće usluge: 
*Kvalifikovanje tehnologija zavarivanja: WPQR (Welding Procedure Qualification Record) prema EN ISO 15614 / EN ISO 15610 / EN ISO 15613
* Kvalifikacija tehnologije tvrdog lemljenja: BPQR (Brazing Procedure Qualification Record)

* Kvalifikovanje tehnologija metalizacije: ISO 14922:2010


POSLOVI SERTIFIKACIJE OSOBA:
SERTIFIKACIJA OSOBA ZA ZAVARIVANJE:

Proizvođači bi trebalo da obezbede da zavarivači i operateri budu kvalifikovani za obavljanje njihovih poslova bilo da rade na prostim konstrukcijama ili na nuklearnim postrojenjima.

Najčešći postupci za koje se zavarivači kvalifikuju su:
* 111 – manual metal arc welding (E)
* 114 – flux cored arc welding
* 131 – metal inert gas welding (MIG)
* 135 – metal active gas welding (MAG)
* 136 – metal active gas welding with flux-cored wire (MAG)
* 141 – tungsten inert gas welding (TIG)
* 311 – autogenous welding (G)

Atesti zavarivača izdati od strane TÜV Rheinland međunarodno su priznati. Uz odgovarajući atest zavarivači mogu dobiti i svoj lični zavarivački pasoš.

TÜV Rheinland lntercert d.o.o je akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije osoba prema standardu SRPS ISO/IEC 17024 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) i to za kategoriju zavarivača i operatera zavarivanja.

Sertifikat i obim akreditacije možete da preuzmete u nastavku:

SERTIFIKAT I OBIM AKREDITACIJE

Procedure i prijave za sertifikaciju osoba možete preuzeti sa:
https://www.tuvrheinland.rs/download/

Registar izdatih sertifkata od strane Sertifikacionog tela TUV Rheinland InterCert doo, možete preuzeti sa: https://www.tuvrheinland.rs/download/

Pored lokalne akreditacije, naši eksperti su ovlašćeni od strane TÜV Rheinland Notified Body, za pružanje sledećih usluga:
* Sertifikacija zavarivača prema EN ISO 9606-1/-2/-3/-4, AD 2000 HP3
* Sertifikacija operatera za zavarivanje EPP, orbitalna, robotom prema EN 14732, AD 2000 HP3
* Elektrootporno zavarivanje prema EN 14554-1

SERTIFIKACIJA OSOBLJA PREMA STANDARDU SRPS EN 1591-4:

TÜV Rheinland lntercert d.o.o je akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije osoba prema standardu SRPS ISO/IEC 17024 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) i to za kategoriju tehničara vijčanih spojeva i odgovornih inženjera kvalifikovanih prema standardu SRPS EN 1591-4.

Sertifikat i obim akreditacije možete da preuzmete u nastavku:
SERTIFIKAT I OBIM AKREDITACIJE

Procedure i prijave za sertifikaciju osoba možete preuzeti sa:
https://www.tuvrheinland.rs/download/

Registar izdatih sertifkata od strane Sertifikacionog tela TUV Rheinland InterCert doo, možete preuzeti sa: https://www.tuvrheinland.rs/download/

SERTIFIKACIJA OSOBLJA PREMA STANDARDU SCC 2001:

Kao internacionalna kompanija za pružanje usluga u oblasti edukacije osoblja, TUV Rheinland prenosi znanja širom sveta. Kvalifikovanu usluga edukacije i sertifikacije osoblja omogućava korisniku da ostane motivisan, kvalifikovan i obučen u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. Neophodne edukacije i ispiti mogu biti organizovani na srpskom, engleskom, nemačkom ili mađarskom jeziku na za to odgovarajućem mestu, po potrebi i na gradilištu u zemlji ili inostranstvu. Ova usluga akreditovana je od strane nemačkog akreditacionog tela Dakks.

POSLOVI SERTIFIKACIJE PROIZVODNIH POGONA:
SERTIFIKACIJA POGONA ZA ZAVARIVANJE

Sertifikacija proizvodjača daje priliku da se zavareni proizvodi mogu plasirati na domaće i inostrano tržište.

Eksperti TÜV Rheinland Group vrše sertifikaciju pogona za zavarivanje prema sledećim važećim standardima:
* DIN EN ISO 3834-2/-3/-4 – kvalitet zavarenih spojeva
* AD 2000 – Merkblatt HP 0 – proizvodnja posuda pod pritiskom
* DIN EN 15085-2 – odnosi se na izradu delova na železnici
* EN ISO 17660

 

SERTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA OPP, ČELINIH KONSTRUKCIJA I MATERIJALA
U okviru našeg sveobuhvatnog servisa postoji nekoliko vrsta sertifikacije proizvođača.

Eksperti TÜV Rheinland Group vrše sertifikaciju proizvođača sledećih grupa proizvoda:
* metalnih konstrukcija prema EN 1090-1/-2/-3 (EXC -1/-2/-3)
* opreme pod pritiskom prema 2014/68/EU
* jednostavnih posuda pod pritiskom prema SPD 2009/105/EC
* materijala prema AD-2000 Merklatt W0 i 2014/68/EU
* izdavanje i overa 3.2 sertifikata prema EN 10204

 

OSTALE USLUGE U OBLASTI INDUSTRIJE
U današnjem svetu trgovine neophodno je ponuditi prave proizvode, u pravom trenutku i u skladu sa tačnim zahtevima i propisima. Sa rastućom globalizacijom, raste i rizik da proizvodi i materijali ne budu isporučeni na vreme i / ili nedostaje ugovoren kvalitet. Istovremeno, poslovni partneri u različitim delovima sveta imaju potrebe za garancijom da su naručene komponente, materijali i oprema uskladjeni sa odredjenim specifikacijama.

TÜV Rheinland Group, kao nezavisna, treća strana, pruža uslugu FAT, FI, PSI itd. i na taj način obezbedjuje isporuku u skladu sa zahtevima. Naša prednost je u mogućnosti pružanja usluga na svim kontinentima, kvalitetno i efikasno. Naše iskustvo stečeno u globalnim projektima lanaca snabdevanja čini nas omiljenim partnerom.

* FAT
* factory inspection
* pre-shipment inspection
* government Inspections and International Trade

·Algeria: Certificate of Conformity (CoC)
·Botswana: Botswana Standard Import Inspection Regulation (SIIR)
·Egypt: Egypt Conformity Assessment GOEIC
·Ethiopia: Ethiopian Certificate of Conformity (CoC)
·Iraq: Pre-Import Inspection, Testing & Certification Program of Goods into the Republic of Iraq (ICIGI)
·Kuwait: Kuwait Conformity Assurance Scheme (KUCAS)
·Saudi Arabia: Certificate of Conformity (CoC)
·Worldwide: Commercial Inspections

* complex technical inspection of investment projects

Kontakt - U OBLASTI INDUSTRIJE I ENERGTIKE


Kristian Farago
Tehnički rukovodilac kontrolnog tela/inspektor
Manager of business filed I01

Telefon: 021 494 430
Mobilni: 063 657 346
Email: krisztian.farago@rs.tuv.com
———————————
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad
Tel: 021 494 430
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com